Biblioteczka

Slowniczek - smietniczek

takie tam testy bizuteri

tachimetryczny

planimetryczny

grawimetryczny

geometryczny morfometryczny s. psychometryczny stechiometryczny ebuliometryczny goniometryczny radiogoniometryczny kriometryczny potencjometryczny s. bolometryczny stylometryczny termometryczny manometryczny fonometryczny trygonometryczny s. ekonometryczny chronometryczny aksonometryczny równometryczny s. aktynometryczny s. zoometryczny antropometryczny barometryczny hydrometryczny psychrometryczny mikrometryczny s. astrometryczny hipsometryczny refraktometryczny konduktometryczny fotometryczny s. wolumetryczny tachymetryczny kalorymetryczny kolorymetryczny symetryczny asymetryczny niesymetryczny batymetryczny s. dozymetryczny p tetryczny elektryczny teleelektryczny dielektryczny s. bioelektryczny radioelektryczny termoelektryczny hydroelektryczny piroelektryczny magnetoelektryczny fotoelektryczny piezoelektryczny s. centryczny s. policentryczny koncentryczny pajdocentryczny geocentryczny teocentryczny egocentryczny s. ergocentryczny heliocentryczny s. socjocentryczny homocentryczny s. etnocentryczny antropocentryczny s. europocentryczny s. topocentryczny s. alterocentryczny s. egzocentryczny ekscentryczny dioptryczny s. katoptryczny gastryczny kalamburyczny d figuryczny telluryczny maturyczny d klauzuryczny satyryczny I klasyczny II p klasyczny przedklasyczny nieklasyczny pseudoklasyczny neoklasyczny poklasyczny staroklasyczny toksyczny atoksyczny nietoksyczny s. radiotoksyczny tyczny adiabatyczny akrobatyczny s. jubileatyczny alifatyczny emfatyczny limfatyczny d awiatyczny s. akroamatyczny dramatyczny niedramatyczny melodramatyczny monodramatyczny gramatyczny agramatyczny niegramatyczny epigramatyczny młodogramatyczny schematyczny emblematyczny problematyczny kinematyczny fonematyczny poematyczny suprematyczny tematyczny atematyczny matematyczny metamatematyczny nietematyczny s. monotematyczny erotematyczny s. autotematyczny systematyczny niesystematyczny beztematyczny magmatyczny pragmatyczny s. syntagmatyczny flegmatyczny enigmatyczny dogmatyczny s. antydogmatyczny s. paradygmatyczny sygmatyczny asygmatyczny astygmatyczny klimatyczny paleoklimatyczny mikroklimatyczny idiomatyczny aksjomatyczny komatyczny filomatyczny dyplomatyczny niedyplomatyczny aromatyczny chromatyczny achromatyczny panchromatyczny alochromatyczny monochromatyczny ortochromatyczny s. izochromatyczny somatyczny asomatyczny psychosomatyczny symptomatyczny automatyczny nieautomatyczny półautomatyczny astmatyczny traumatyczny pneumatyczny reumatyczny przeciwreumatyczny parenchymatyczny mezenchymatyczny enzymatyczny d miazmatyczny plazmatyczny protoplazmatyczny spazmatyczny melizmatyczny numizmatyczny pryzmatyczny fanatyczny morganatyczny ortognatyczny lunatyczny apatyczny p hepatyczny telepatyczny s. empatyczny pompatyczny sympatyczny niesympatyczny homeopatyczny psychopatyczny alopatyczny hydropatyczny neuropatyczny antypatyczny tromtadratyczny eratyczny hieratyczny idiosynkratyczny teokratyczny fizjokratyczny ochlokratyczny demokratyczny socjaldemokratyczny technokratyczny s. hipokratyczny hier

O...

Witam w bibliotece i zycze przyjemnego czytania.

Troche zdjec